Betingelser privatkjøp

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alle salg av varer og tjenester (produkter) fra https://www.trond-viggo.no/ til forbrukere.
Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling og ordrebekreftelse, et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.
Salgsbetingelsene og annen informasjon på https://www.trond-viggo.no/ er bare tilgjengelig på norsk.
Betingelsene nummereres forløpende ved endringer.
Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for din bestilling. Versjonsnummeret blir gjentatt på ordrebekreftelsen.
Er du under 18 år kan du bare handle på oppkrav eller betale ved levering. Du kan også få en myndig, for eksempel en foresatt til å gjøre handelen for deg.
Vi leverer kun til Norge, Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende, norske områder.
Forbrukerkjøp er blant annet regulert av
forbrukerkjøpsloven
angrerettlovenmarkedsføringslovenpersonopplysningslovene-handelsloven og kredittkjøpsloven.
Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.
Da det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet i salgsbetingelsene, er dette oppfylt ved bruk av e-post.

 

Definisjon av parter

Selger er: Torgersen & co AS, Orgnr: 916 215 908, Syndeskleiven 27, 5010 BERGEN, [email protected], og blir i det følgende benevnt vi eller oss.
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

 

Gjennomføring av kjøp i vår nettbutikk

For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen, med følgende punkter:

Orientering

Valg av produkter

Handlekurven

Valg av forsendelses- og betalingsmåte

Eventuell registrering

Kontroll av bestillingen

Bekreftelse av bestillingen

Mottak av ordrebekreftelse

 

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11.
Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.
Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.

 

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt vare vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

 

Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.
Leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder selges uten tillegg av merverdiavgift.

 

Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort.
Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt.
Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250 + frakt tur/retur av gjeldene ordre, for å dekke våre utlegg.
Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

 

Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer til den adresse som er angitt på ordrebekreftelsen eller til ditt postkontor. Leveringstid avhenger av pågang hos våre partnere og speditører, men er vanligvis mellom 5-15 arbeidsdager, men lenger leveringstid kan forekomme. Vi har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.
Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

 

Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene. Bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

 

Reklamasjon – Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi https://www.trond-viggo.no/ melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok varen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig primært ved å søke retur på vår web.

Bekreftelse (RMA nummer) på mottak av reklamasjonshenvendelsen vil komme på mail til den mailadressen som kunden har registrert på sin «Min side». I bekreftelsen vil det også bli informert om det kreves spesielle vilkår/håndtering fra kjøper side ifm. retursending av varen. (F.eks. antistatisk beskyttelse eller retur direkte til produsent)

Dersom det foreligger en mangel ved varen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:

Holde kjøpesummen tilbake

Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering

Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde, §51)

Kreve erstatning

Hvis selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke varen (vi tolker dette fra tingen er kvittert inn til https://www.trond-viggo.no/) har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har https://www.trond-viggo.no/ ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan https://www.trond-viggo.no/ bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader, §30.

Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med https://www.trond-viggo.no/, betaler ikke https://www.trond-viggo.no/ disse utgiftene.

 

Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

 

Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt).
Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist).
Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.
For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.
Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av kunde.
Du har risikoen for transporten av varen tilbake til oss.
Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres.
Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager, etter at vi mottar produktet fra deg.
Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med angrerettskjema.
Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Angreretten gjelder ikke for CD-plater, DVD-plater og datamaskinprogrammer når forseglingen på det fysiske produktet er brutt.

Ved kjøp av produkter i elektronisk format (lyd- eller bildeopptak, datamaskinprogram, wordfiler, pdf-filer ol.) faller retten til å angre bestillingen bort idet du har mottatt den elektroniske forsendelsen med filen på din server eller lisenskode/-informasjon er gjort tilgjengelig.

 

Personopplysninger

Vi er opptatt av å håndterer personopplysninger på en trygg måte. Under får du en nærmere beskrivelse av hvordan vi håndterer disse opplysningene.
Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Torgersen & co AS er dessuten pålagt til å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes. Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen. Denne informasjonen er også tilgjengelig på «Min side».
Kortnummer oppbevares ikke av Torgersen & co AS utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering. Det er mulig å lagre kortopplysninger trygt knyttet til din konto om ønskelig.

Vi samler også inn og oppbevarer loggdata som hvilke kategorier og produkter kunder kikker eller søker på, for å lære hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å vise deg relevante produkter, eller sende deg relaterte tilbud (dersom du har bedt om dette). Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging.
Vi bruker cookies for å registrere og gjennomføre en bestilling. (Det er mulig å se på produkter uten å bruke cookies.) Det er også cookies som gjenkjenner deg når du kommer tilbake; denne kan slettes ved å logge ut fra kontoen din («Min side»).
Vi tilbyr en rekke nyhetsbrev for ulike typer informasjon og tilbud (gjennom sms og e-mail). Det er frivillig å motta disse, og man må eksplisitt melde seg inn i forbindelse med registrering eller på «Min konto». Det er også enkelt å melde seg ut fra nyhetsbrev fra kontosiden («Min konto»).
Dersom handelen blir avbrutt, sender vi deg e-post med en påminner om de produktene du la i din handlevogn. Dette som en ekstra kundeservice for å gjøre din kjøpsopplevelse hos oss så smidig og enkel som mulig.
Pris og tilgjengelighet på produktene er basert på det tidspunktet du la produktene i handlevognen. Vi tar forbehold om at prisene kan endres under ulike kampanjer med utløpsdato. Produktene kan også bli utsolgt.

Vi sender ut ordredokumenter, samt oppfølgings emailer etter handel

    • https://www.trond-viggo.no/
         selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler ikke slik informasjon med tredjepart.

 

  • Torgersen & co AS
      ved administrerende direktør er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor.

 

 

Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.
Torgersen & co AS har salgspant i solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.
Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før fakturautsendelse.

 

Priser og levering

Alle priser er oppgitt inkl. mva. og eks. frakt, med mindre annet er presisert.
Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører eller valutaendringer.
Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.
Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.
Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.
Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra https://www.trond-viggo.no/s side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan https://www.trond-viggo.no/ ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

 

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos https://www.trond-viggo.no/, er ansvarlig for betaling av de ytelser https://www.trond-viggo.no/ leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra https://www.trond-viggo.no/s side.

 

Ekstraordinære forhold

https://www.trond-viggo.no/ er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis https://www.trond-viggo.no/ godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor https://www.trond-viggo.no/s kontroll, og som https://www.trond-viggo.no/ ikke med rimelighet kunne vente å unngå eller overvinne følgene av.
https://www.trond-viggo.no/ er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra https://www.trond-viggo.no/ side.
Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

 

Endring i vilkårene

https://www.trond-viggo.no/ forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 

Force majeur

Er https://www.trond-viggo.no/ forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den. Ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er https://www.trond-viggo.no/ fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Bergen tingrett som verneting.

 

Forbehold

Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer.
Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

 

Copyright/kopibeskyttelse

Alt innhold på disse nettsidene er Torgersen & co AS eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Torgersen & co AS.

Betingelser Bedrift

Anvendelse

Disse salgs- og leveringsbetingelsene får anvendelse på alle salg fra Torgersen & co AS, såfremt ikke annet er særskilt skriftlig avtalt partene imellom.

Kunder

https://www.trond-viggo.no/ selger kun til bedrifter og foretak registrert i Brønnøysundregisteret. https://www.trond-viggo.no/ forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre dersom levering ikke ansees som forsvarlig.

Produktinformasjon

Alle oppgaver og data som finnes i https://www.trond-viggo.no/s produktmateriell og produktkataloger etc., kan bli endret/justert uten særskilt skriftlig varsel. Bedrifter vil ved ordrebekreftelse bli underrettet om de forandringer som eventuelt har funnet sted.

Priser

Varer innkjøpt i valuta er prissatt etter dagens valutakurs. Dersom prisen endres +/- 2% fra ordredato eventuelt ordrebekreftelse, forbeholder https://www.trond-viggo.no/ seg retten til å korrigere listeprisen tilsvarende. Alle priser er oppgitt eks. mva, miljøgebyrer og ex-works https://www.trond-viggo.no/s lager. Alle ekspederte ordre vil i tillegg bli belastet frakt, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, sted og vekt. Dersom bedrifter mener at fakturert pris avviker fra det opplyste ved ordredato, må dette meldes til https://www.trond-viggo.no/ innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

Levering/Risikoovergang

Alle ordrer på produkter som er tilgjengelig på https://www.trond-viggo.no/s lager, effektueres omgående. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for skade over på Bedrifter når varen blir overgitt til fraktfører. Dette anses som levering.

Betaling/Morarenter

Dersom ikke annet er avtalt er betalingsbetingelser postoppkrav. Dersom faktura ikke betales ved forfall, skal det betales den til enhver tid høyeste morarente i.h.t. morarenteloven. Ved eventuelt betalingsmislighold forbeholder https://www.trond-viggo.no/ seg retten til, uten nærmere varsel, kun å levere varer mot kontant betaling/postoppkrav.

Salgspant – Eiendomsrett

https://www.trond-viggo.no/ forbeholder seg salgspant i produkter som ikke er beregnet på videresalg, jfr. pantelovens § 3-14 flg. Produkt overlevert Bedrifter til demonstrasjonsformål, utlån o.l. merkes med https://www.trond-viggo.no/s eiendomsrett av Bedrifter og holdes adskilt fra Bedrifters varelager.

Mangler

Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes bedrifter eller forhold på hans side, har https://www.trond-viggo.no/ ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når https://www.trond-viggo.no/ foretar retting eller omlevering, kan ikke bedriften gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

Reklamasjon

Ved salg til forbruker gjelder reklamasjonsreglene i henhold til kjøpslovens § 32, nr. 3. Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven. Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler. Bedrifter forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Bedriften skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 8 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik. Eventuell garanti til bedrifter og dennes kunder vil følge den fra produsenten fastsatte garanti for produktet. https://www.trond-viggo.no/ gir ikke bedrifter eller dennes kunder egen garanti på produktene.

Erstatningsansvar

https://www.trond-viggo.no/ fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor https://www.trond-viggo.no/ forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

Produktansvar

Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er https://www.trond-viggo.no/ erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke – jfr. pkt. 8.

Force Majeure

Er https://www.trond-viggo.no/ forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering i henhold til pkt. 8 foran, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt herunder hos https://www.trond-viggo.no/ eller enhver annen omstendighet når partene ikke med rimelige midler kan påvirke den. Slik som, men ikke begrenset til, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, offentlige restriksjoner såvel nasjonalt som internasjonalt, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførslene av drivkraft, samt mangler ved, eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er https://www.trond-viggo.no/ fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den mangelfulle varens kjøpesum.

Eksport

Bedrifter forplikter seg til selv å innhente skriftlig godkjennelse før produkter eksporteres til de land hvor det fortsatt eksisterer eksportrestriksjoner.

Tvister

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 – voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann. Ved søksmål som måtte falle utenfor voldgiftsavtalen anses Bergen herredsrett som vedtatt verneting.